• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/organize.saglik

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) - Organize Sağlık, Kayseri'de uzman Destek...

Çevre Görevlisi ve Çevre DanışmanlığıÇevre Danışmanlık Hizmetlerimiz
 
 

 
  • Çevresel etki değerlendirmesi
  • Çevre izni ve lisanları
  • Atık yönetim danışmanlığı ve atık yönetim planlaması
  • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı
  • Deşarj izni
Çevresel Etki Değerlendirmesi
 ÇED, belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği kanuni bir süreçtir. ÇED’ in temel görevi planlanan ve ÇED Yönetmeliğinde tanımlı faaliyetlerin çevresel açıdan olumlu ve olumsuz tüm etkilerinin belirlenmesi ve önlemlerin alınmasını sağlamaktır. ÇED süreci, pek çok aşamadan oluşmaktadır. ÇED’ in en önemli özelliklerinden birisi ilgili taraflar ve halkın görüşlerinin ve kaygılarının dikkate alınabilmesi için sürece katılım sağlanmasıdır. ÇED kapsamında politika, plan ve programların önemli çevresel etkileri belirlenir, değerlendirilir, azaltıcı önlemler önerilir.
Çevre İzni ve Lisansları
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY) ’ e göre Çevre İzni – Çevre İzin ve Lisansları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ’nın görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren online bir uygulamadır. Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarj ve atık lisansları başta olmak üzere tüm çevre izin ve lisansları tek bir çevre izni olarak ‘Çevre İzni /Çevre İzni ve Lisansı’ başlığı altında toplanmıştır.
Atık Yönetim Danışmanlığı ve Atık Yönetim Planlaması
Atık Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.
- Atık Yönetim Planının hazırlanması,
- Atık envanterinin oluşturulması,
- Atık beyan formlarının hazırlanması,
- Atık bertaraf yöntemlerinin ve firmalarının belirlenmesinde teknik destek,
- Tehlikeli Atıkların Yönetimi,
- Atık Yönetimi Prosedürlerinin oluşturulması,
- Atık azaltma teknolojileri konusunda teknik destek.
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı; yetkili idareler tarafından işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen bir izindir. Bu izin, pek kişi tarafından ruhsat, GSM ruhsatı, çalışma ruhsatı şeklinde ifade edilmektedir. 
Ancak bilinmelidir ki 10.08.2005 Tarih Ve 25902 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik göre resmi olarak ifadesi iş yeri açma ve çalışma ruhsatı’dır. En çok karıştırılan diğer bir husus işletme belgesi ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının aynı belge olduğudur. İşletme belgesi Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından verilen ve iş yerinde iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alındığını ifade eden bir belgedir. Bu husus karıştırılmamalıdır.

Deşarj İzni
Deşarj İzni İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru dilekçesi
2. Deşarj İzni Başvuru Formu (Tüm bilgiler doldurulmuş ve tesis yetkilisi tarafından imzalanmış olacaktır)
3. Genel blok akım şeması ve açıklaması (Arıtma tesisi ile ilgili olanlar da eklenecektir)
4. Tesis yerleşim planı (Vaziyet planı)
5. Arıtma Tesisi Proje Onay Belgesi 2005/5 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi hükümleri gereğince; 
• 27 Nisan 2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış olan atıksu arıtma tesisleri için proje onayı gerekmektedir. Proje onayı olmayan atıksu arıtma tesisleri için proje onayı başvurusu istenecektir. 
• 27 Nisan 2004 tarihinden önce kurulmuş veya proje ihalesi yapılmış ancak inşaatı başlamamış olan atıksu arıtma tesisleri bu Genelge hükümlerinden muaf tutulacaktır. Ancak; işletmeler bu tarihinden önce atıksu arıtma tesislerini kurduklarını, proje ihalesini yaptıklarını veya inşaatına başladıklarını resmi bir belge ile ispatladıkları taktirde; deşarj izin işlemleri için, atıksu arıtma tesisine ait proje raporu ve atıksu arıtma tesisine ait planların bulunması yeterli olacaktır.
6. Atıksu analiz raporları (En az üç adet kompozit numune analiz sonucu) 
• Analizlerin Çevre ve Orman Bakanlığından Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi bulunan Laboratuarlarda yaptırılması gerekmektedir 
• Numuneler İl Müdürlüğümüz personeli tarafından alınacaktır
7. İşletme kanalizasyon akım şeması veya altyapı projesi. Atıksu Arıtma Tesisi, Deşarj noktası ve koordinatları (GPS Koordinatları), Alıcı Ortam yeri belirtilecek
8. Fosseptik kullanımı varsa ve fosseptiğin vidanjörle çekildiğine dair belge, makbuz v.s.
9. Atıksuların arıtılması sonucu oluşacak arıtma çamurlarının tasfiye ve bertarafına ilişkin bilgiler
10. ÇED Yönetmeliği kapsamında görüş yazısı
11. A) İşletme ruhsatı veya yapı kullanma izni VARSA başvuru dosyasına eklenecek 
     B) İşletme ruhsatı veya yapı kullanma izni YOKSA 
• 12.10.2004 tarihinden önce kurulmuş olan tesisler; bu tarihinden önce faaliyette olduklarını resmi bir belge ile ispatlayacak (Su, elektrik, doğalgaz faturası, belediyesinde alınmış resmi yazı v.b.) 
• 12.10.2004 tarihinden sonra kurulmuş olan tesisler için inşaat ruhsatı dosyaya eklenecektir
12. Gelecek 5 yıl için öngörülen değişikliklere ilişkin bilgiler
13. İlgili yönetmeliklere uyulacağına dair noter onaylı taahhütname
14. İşletmeye ait fotoğraflar (CD ortamında sunulacaktır.) (İşletme sahası, atıksu kaynakları, arıtma tesisi girişi, arıtma tesisi üniteleri, arıtma tesisi çıkışı, deşarj noktası vb.) 
Proje onay başvuru formu 
İş termin plan formu 
Genelge 2005-5 
Genelge 2006-15 
Genelge 2006-21
DKK Ruhsatı İçin İstenen Belgeler
1. Bağlı olduğu Şube Müdürlüğünden alınmış Kanal Katılım bedellerinin ödendiğine dair belge.
2. Arıtma tesisi olanlar için mes'ul Mühendis sözleşmesi ve/veya 4 aylık çalışma belgesi.
3. AAB borcunun olmadığını gösterir belge (ilgili Ruhsat Müdürlüklerince verilecektir).
4. Vergi sicil numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi.
5. Binaya ait yapı ruhsatı veya iskan belgesi (içme suyu havzasında faaliyet gösteren firmalar için)
6. Tapu fotokopisi ve adres bilgileri (içme suyu havzasında faaliyet gösteren firmalar için)